Relining

Relining är ett smart, snabbt och kostnadseffektivt sätt att renovera gamla avloppssystem. Swoosh skapar helt enkelt nya hållfasta rör i det befintliga systemet. Vi erbjuder två olika metoder – val av metod beror på typen av skada och vilket material ditt befintliga avloppssystem består av.

Stopp i avloppet kan vara första tecknet på att dina rör behöver en rejäl översyn och kanske renovering. Ett hyreshus eller en villa som varit med ett tag kan ha avloppsrör och stammar med flera små eller stora skador. De blir med tiden tickande bomber. Rören börjar läcka, något som kan orsaka omfattande vattenskador i fastigheten innan problemen upptäcks.

Alla kan bo kvar och rören blir som nya

Tidigare var ett stambyte det enda alternativet. Det innebar smutsig bilning genom betonggolv och väggar, dessutom måste de boende flytta ut. Relining är ett betydligt effektivare alternativ som är beprövat och tryggt.

Swoosh har lång erfarenhet och expertkunskap inom detta fackområde. Vi arbetar dels med Dakki-metoden, dels Sacpipe-metoden (läs mer längre ner). Mindre punktlagningar är också möjliga, men i de flesta fall är en helrenovering av systemet säkrast och mest kostnadseffektivt.

Enkelt uttryckt innebär relining att befintliga rör rensas och sedan fodras med en ny slitstark insida av härdad plast. När renoveringen är klar har man ett system med samma hållfasthet och funktion som nya rör. Swoosh stamrenoveringar är en smidig och snabb process. Hyresgästerna kan bo kvar hela tiden. Vi lämnar garanti på arbetet.

Relining steg för steg – Så här gör vi

Oavsett relining-metod levererar Swoosh högsta tekniska kvalitet samtidigt som vi minimerar intrång och olägenhet för hyresgästerna. Vi har relinat många fastigheter och arbetar på ett systematiserat och effektivt sätt.

Viktigt med förberedelser och information

Swoosh börjar alltid renoveringsarbetet med en grundlig kamerabesiktning av hela avloppssystemet. Tillsammans med fastighetsägaren går vi igenom film och dokumentation. Vi rekommenderar vilken metod som bör användas. En genomförandeplan upprättas och vid behov medverkar Swoosh på informationsträffar för hyresgästerna. Ingen boende behöver flytta ut under renoveringen. Hur lång tid det tar beror förstås på skadornas omfattning, men normalfallen ligger runt 1-5 dagar.

Steg 1 – Rengöring och kamerabesiktning

Alla ytor kläs noga med skyddspapp innan arbetet sätts igång. Toalettstol, vattenlås etc demonteras. Golvbrunnar
rengörs. Rören rengörs genom slipning så att avlagringar och rost avlägsnas. Därefter spolas rören och granskas genom rörinspektion med videokamera.

Steg 2 – Installation av flexibelt foder alt. invändig beläggning

Dakki-metoden: De befintliga rören beläggs invändigt med elastisk massa som har god vidhäftning. Massan innehåller inga lösningsmedel. När massan härdat bildas en tät, foglös yta med låg friktion som är elastisk för att följa de rörelser som uppstår vid temperaturförändringar. Arbetet övervakas i detalj med hjälp av en specialkamera som synar att beläggningen blir heltäckande.
Sacpipe-metoden: Det sömlösa flexibla fodret installeras med tryckluft i avloppssystemet. Fodret härdar i ett tvåkomponentsystem och bildar ett nytt självbärande rör inuti det gamla röret.

Steg 3 – Inspektion

Vid båda metoderna genomförs alltid en efterbesiktning med en specialkamera. Eventuella kompletteringsarbeten genomförs. Resultatet i båda fallen är att fastigheten fått ett nytt och fräscht avloppssystem.

Steg 4 – Återställning och dokumentation

När arbetet med det nya avloppssystemet är klart återmonteras toalettstol, vattenlås och annat som tidigare
demonterats. Som kund får du en utförlig dokumentation på samtliga delar av renoveringen. Efter renoveringen har fastigheten ett nytt funktionellt och driftsäkert avloppssystem. Oavsett relining-metod kan det nya systemet underhållas i framtiden och rensas med högtrycksspolning.

Fakta Dakki

Dakki är den äldsta typgodkända metoden för avloppsrenovering på marknaden. Under 25 års tid har 10 000-tals bostäder fått sina avlopp renoverade med metoden och det har visat sig att Dakkis elastiska beläggning behåller slitstyrka och funktion över tid.

Metoden ger den gamla rörväggen en helt ny yta. Det sker genom att rören först rengörs och slipas rena från rost och beläggningar. Därefter pumpas en luktfri massa av epoxyharts in i avloppssystemet och borstas fast.

Efter härdning bildas en ny porfri, stark och tät slityta på insidan av de befintliga rören. Ytan är flexibel och den klarar värmeväxlingar och naturliga rörelser i avloppssystemet. Produkterna som används innehåller inga lösningsmedel. Metoden är även typgodkänd enligt Boverkets Byggregler.

Relining Dakki

Relining Dakki

Fakta Sacpipe

Sacpipe-metoden använder vi när befintliga rör är mycket slitna och skadade. Ett flexibelt epoxifoder installeras med tryckluft i de gamla rören.

När fodret härdat bildas ett självbärande hårdplaströr som blir helt oberoende av det befintliga rörsystemet. Därför spelar det ingen roll hur många skador och hål som finns i de gamla rören.

Enkelt uttryckt kan man säga att vi skapar ett nytt rör i det gamla. Du får ett helt nytt avloppssystem, inklusive rörböjar, förgreningar och stammar. Hållfastheten och slitstyrkan är densamma som i nya plaströr.

Materialet är godkänt både i Europa (DIBt-certifiering) och i Sverige av RISE (fd SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Det uppfyller även Boverkets regler genom P-märkning.

Relining Sacpipe

Relining Sacpipe

Fakta Punktlagning som tätar enstaka hål

Vid enstaka mindre hål eller skador kan punktlagning vara en bra idé. Vi gör en rörinspektion med kamera och rensar rören som vid de andra metoderna.

Ett enstaka hål slipas och fasas av i kanterna, sedan appliceras en tätmassa som trycks fast med en slags högtrycksballong. Finns det flera hål eller om avloppssystemet är gammalt och allmänt slitet är det oftast säkrare och långsiktigt billigare med en heltäckande relining.

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.
Ventilation / Kanaltätning
Avfallshantering
Fastighetsbesiktning
Högtrycksspolning
Industritjänster
Oljeavskiljare
Rörinspektion med kamera
Sanering
Schaktfri rörrenovering
Slamsugning
Stamspolning / Rörspolning
Torrsugning / Vakuumsugning