Schaktfri rörrenovering

Schaktfri rörrenovering är en kostnads- och klimateffektiv lösning som förnyar gamla spill- och dagvattensystem i gatunäten. Metoden innebär att Swoosh skapar nya rör utan att gräva – populärt kallas det även för NoDig.

Förutom stora ekonomiska besparingar jämfört med att gräva, är metoden produktionseffektiv,
den skapar minimala störningar och innebär betydligt lägre miljöpåverkan.

 

Swoosh har kompetens och erfarenhet av schaktfria metoder som ersätter uttjänta VA-ledningar i marken.

Ett av de hittills mest utmanande uppdragen handlade om att renovera kommunala VA-ledningar under både en starkt trafikerad europaväg och under en banvall för järnvägen.

Få störningar och klimateffektivt

Med schaktfri rörrenovering genomförs arbetet med ett minimum av störningar för omgivningen. Helt enkelt för att man slipper gräva.

Dessutom är det ekonomiskt fördelaktigt, och innebär avsevärt mindre miljöpåverkan. Med gamla traditionella metoder krävs fler transporter, mer maskintid och mycket nytt material för att återställa markytan.

Beräkningar visar att schaktfria metoder minskar klimatpåverkan med upp till 90% jämfört med att gräva.

Livslängd upp till 100 år

Swoosh installerar armerade och flexibla glasfiberliners i ledningarna. Det nya röret vinschas in i den gamla ledningen och expanderas med tryckluft, det härdas därefter med UV-ljusteknik. Det går fort och innebär minimal störning för omgivningen, då vi arbetar mellan brunnar.

UV-ljustekniken minskar dessutom miljöbelastningen, eftersom vi inte behöver använda uppvärmt processvatten eller ånga under härdningen. Den schaktfria metoden innebär även minskad belastning av koldioxid jämfört mot traditionella schaktmetoder.

Armerade flexibla foder skapar skarvfria rör, som är både ringstyva och hållbara. De tester som genomförts på våra liners visar på en överlägsen livslängd och hållbarhet jämfört med andra metoder och material. Linerstyrkan möter marknadens krav på en livslängd upp till 100 år.

Komplett leverantör

Swoosh är en komplett leverantör som utför renovering av både rör i fastigheter och markförlagda ledningar i VA-näten. Vår samlade erfarenhet innebär att vi kan bistå med besiktning och rådgivning i samarbete med kundens egna experter.

Visar det sig att rören måste förnyas har Swoosh effektiva lösningar för underjordiskt arbete utan att gräva.

 

Jour dygnet runt alla dagar i veckan

Swoosh har jour dygnet runt alla dagar i veckan året runt. Tveka aldrig att kontakta oss i ett akut skede. Ofta kan en snabb åtgärd eller tidig besiktning av ett problem, minska risken för bestående skador i det långa loppet. Vi lämnar garanti på arbetet.

Kontakta oss nu via mail

Genom att skicka iväg min fråga samtycker jag till att de personuppgifter jag angett, liksom eventuella personuppgifter som härrör från min fråga, används av Swoosh Sverige AB i syfte att behandla min fråga och eventuella följdfrågor.
Ventilation / Kanaltätning
Avfallshantering
Fastighetsbesiktning
Högtrycksspolning
Industritjänster
Oljeavskiljare
Relining
Rörinspektion med kamera
Sanering
Slamsugning
Stamspolning / Rörspolning
Torrsugning / Vakuumsugning